Gupta, S. (2017) “Financial Intelligence”, Journal of Global Economy, 13(3). doi: 10.1956/jge.v13i3.470.