Gupta, S. “Financial Intelligence”. Journal of Global Economy, vol. 13, no. 3, Nov. 2017, doi:10.1956/jge.v13i3.470.